بررسی اثر قطع آب در مراحل انتهایی محصول گندم به منظور صرفه جویی ‏

به منظور حفظ و استفاده بهینه از آب، اثر تنش کم آبی بر روی شاخص های تولید گندم و کارایی مصرف آب پروژه ای در ‏چهار آزمایش مجزا که هر کدام یک بلوک کامل تصادفی با سه تکرار که در آن 9 رقم (تیمار) در یک بلوک تکرار شده ‏انجام پذیرفت و قطع آب‌های آخر فصل کشت گندم که شامل سه مرحله آخر دوره رشد(گلدهی،مرحله شیری، مرحله ‏خمیری) و عدم قطع آب گندم به عنوان شاهد قرار گرفت.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید