بهترین مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

هرساله بخش بزرگی از درآمد کشور صرف سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و ملی و شبکه ها ی آبیاری و زهکشی می شود این درحالی است که فقط بر روی منابع ذخیره آب (سدها)، ایستگاه های پمپاژ، شبکه های اصلی 1و 2 و سد های تنظیمی از طرف دولت اعمال مدیریت می شود و کانا ل های آبیاری و زهکشی درجه 3و 4 ‏فاقد متولی بوده و عمدتاً عمر مفید آنها تقلیل می یابد و در حال تخریب می باشند و بعضاً تخریب شد ه اند.‏

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 7 بازدید