استفاده از دستگاه ها در سیستمهای آبیاری و دستورالعمل بکارگیری آنها

در این مقاله دستورالعملهای لازم جهت استفاده از دستگاه برای سیستم‌های مختلف به صورت اجمالی عنوان شده است.
تیپ (نوار)
1- چهار قطعه لولة برزنتی که هر کدام دارای طول 25 متر می باشند به یکدیگر وصل می شوند تا طول 100 متری برای خط اصلی ایجاد شود .
2- در این حالت سیستم قادر است 6 میلیمتر در یک ساعت به صورت خالص ( 67/6 میلیمتر درساعت به صورت ناخالص ) به صورت یکنواخت آب وارد خاک کند .

ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید