برنامه ریزی آبیاری گامی مهم برای دستیابی به کشاورزی پایدار

با توجه به میزان رشد جمعیت، لازم است که تولید غذای کشاورزی برای 50 سال آینده، جهت حفظ تراز فعلی تولید غذا برای هر نفر، حدود 50 درصد افزایش یابد. آبیاری باید نقشی حیاتی را در این افزایش ایفا نماید. با توجه به اینکه هم اکنون در اغلب کشورهای در حال توسعه تقریبا کل منابع آب مورد بهره برداری قرار می گیرد، کشاورزی فاریاب در آینده به ناچار باید آب را با راندمان بیشتری مصرف نماید.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید