موانع ساختاری بهبود مدیریت سامانه های آبیاری در ایران

بررسی های سازمان خواروبارجهانی نشان می دهد که سهم کشاورزی فاریاب از تامین غذای جهان الزاما باید از 34 درصد در حال حاضر به 45 درصد در سال 2020 افزایش یابد . موانع و محدودیت های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در توسعه اراضی فاریاب، بگونه ای است که دستیابی به هدف یاد شده، مستلزم جستجوی راهکار هایی در بهبود مدیریت آبیاری می باشد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید