افزایش بهره وری آب در کشاورزی آبی

بخش بسیار بزرگی از محصولات غذایی از درصد بسیار کوچک اراضی آبی در سطح جهان بدست می آید. به 14‏‎/ ‎‏1380‏‎ ‎سطح کل زیر کشت اراضی زراعی و باغی کشور برابر بود با 54 - عنوان مثال در سال زراعی 81‏6‏‎ ‎میلیون هکتار آن کشت آبی است . تقریباً حدود 90 درصد از محصولات / میلیون هکتار بود که فقط 65‏ غذایی کشور از همین اراضی آبی بدست آمده است‏‎

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 36 بازدید