جریان در آبراههای رو‌باز و طراحی آبراهه‌ها در آبیاری

آبراهه‌هاى غیرفرسایشى
کانال‌هائى که بدنه آنها با بتن یا مواد سخت دیگر ساخته شده باشد به‌نام کانال‌هاى غیرفرسایشى نامیده مى‌شوند. ابعاد این کانال‌ها بر اساس فرمول‌هاى جریان یکنواخت، و در نظر داشتن کارائى هیدرولیکى به‌دست مى‌آید. نمونه‌اى از این کانال‌ها در شکل‌ (کانال پوشش شده ذوزنقه‌ای) و شکل (یک کانال با مقطع نیم‌دایره‌ای) نشان داده شده است.

 

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید