مقایسه آبیاری سنتی و هیدروفلوم

اکثر مزارع به روش آبیاری سطحی آبیاری می شوند . برای هر 100 هکتار کشت اگر طول فاروها 200 در نظر گرفته شود ، به حدود 5000 متر جوی سر مزرعه نیاز است. یک بخش پرت آب جوی ها بواسطه نفوذ آب در خاک است که عموماً  حدود 4 میلی متر در ساعت را برای میزان نفوذ می توان در نظر گرفت . با توجه به شرایط مختلف، حدود 3 میلی متر در روز بخاطر تبخیر از بین می رود  . در بسیاری از موارد غالباً کود را در آب حل کرده و به گیاه می رسانند  که با توجه به هرز رفتن آب ، کود نیز از  بین می رود.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید